top of page

Život na Kostarice: Rezidentura od A do Z

Kostarika nabízí celou řadu výhodných možností, jak získat status rezidenta a s tím také možnost setrvat v zemi více než 90 dnů, což je maximální možná hranice doby pobytu platná pro běžného turistu na kostarickém území. Imigrační záležitosti a vyřízení dočasného či trvalého pobytu bývají pro expaty před přesunem do zahraničí obávaným strašákem, v případě vyřízení rezidentury na Kostarice však není k obavám důvod!


Podívejte se s námi jaké jsou vaše možnosti a jak celý proces probíhá.


Jaké jsou existující typy víz na Kostarice?


Pro vstup do země potřebuje každý jedinec bez kostarického občanství turistické vízum. Podmínkou pro udělení tohoto víza při vstupu je pro občany ČR pouze platný cestovní pas (minimální délka platnosti pasu musí být 6 měsíců po datu plánovaného opuštění Kostariky). Po udělení turistického víza je možné setrvat na kostarickém území po dobu až 90 dnů. Více informací o podmínkách pro vstup do země naleznete na našich webových stránkách v sekci "FAQ".


Možností jak setrvat v zemi déle než 90 dnů je více. Cizinci mohou získat povolení k dočasnému nebo trvalému pobytu v rámci různých migračních kategoriích, které zahrnují např. studijní víza, pracovní víza, víza pro dobrovolné pracovníky a výzkumníky, víza pro rentiéry, víza pro digitální nomády či víza pro investory. A právě na víza pro investory se v tomto článku zaměříme.


Jaké jsou podmínky získání víza pro investory?


O povolení k dočasnému pobytu v dané kategorii může zažádat každý, kdo na Kostarice investuje částku v minimální hodnotě 150 000 USD. Podmínkou pro získání rezidentury je využití prostředků k nabytí nemovitosti, k založení společnosti na kostarickém území, nákupu cenných papírů nebo akcií či k podpoře ekologických projektů a zalesňování jednotlivých oblastí. Investice v oblasti prezervace lesních ploch má výhodu v podobě snížení investičního minima na částku 100 000 USD.


Koho lze zahrnout do žádosti o rezidenci?


Při splnění požadované investice lze získat rezidenci nejen pro samotného investora, ale také pro partnera v manželském svazku a děti mladší věku 18 let, pokud jsou však děti studenty akademické instituce a jejich studium lze prokázat, věková hranice se zvyšuje na 25 let. Starší děti lze do žádosti o rezidenci zahrnout pouze v případě, že trpí zdravotním postižením.


Jakým způsobem můžu zažádat o příslušná víza?


Žádost o investorská víza se podává na Imigračním úřadě v San José. První krok žádosti lze uskutečnit prostřednictvím webových stránek www.migracion.go.cr, kde naleznete příslušný formulář k vyplnění a prostor pro nahrávání požadovaných dokumentů, během procesu vyřizování však bude nezbytné absolvovat osobní setkání s jedním z odpovídajících úředníků přímo na úřadě.


K žádosti bude potřeba připojit následující:


 • Vyplněný formulář žádosti o pobyt

 • Vysvětlující dopis s důvodem žádosti

 • Kopie dokladů totožnosti vydané v rodné zemi

 • Rodné listy, oddací listy, případně další doklady o příbuzenství

 • Výpis z trestního rejstříku vydaný v rodné zemi

 • Záznam o registraci otisků prstů

 • Aktuální fotografie žadatele


Všechny předložené dokumenty musí být apostilovány příslušným orgánem v rodné zemi. Dokumenty, které nejsou vystaveny ve španělštině, musí být opatřeny úředním kostarickým překladem.


Další dokumenty k předložení jsou požadovány v závislosti na tom, jaká byla forma vaší investice. Pokud byla požadovaná výše prostředků využita pro nákup nemovitosti, vozidla nebo jiného majetku, který lze zapsat do národního rejstříku, bude potřeba doložit navíc k základnímu minimu následující dokumenty:


 • Podrobný popis majetkové investice

 • Potvrzení o registraci na Finančním úřadě a přihlášení k dani

 • Potvrzení o registraci majetku v národním registru


Pokud byla investice využita jako kapitál společnosti vedené na kostarickém území, bude nutné dodat následující dokumentaci:


 • Přesný popis investice vyhotovený notářem

 • Zakladatelské dokumenty společnosti, do níž byla investice vložena

 • Potvrzení o registraci na Finančním úřadě a přihlášení k dani


V případě investice do ekologických projektů je třeba kromě obecných požadavků přiložit k žádosti také:

 • Kopii schváleného plánu řízení investic, v němž je uvedena počáteční investice ve výši 100 000 USD

 • Kopii smlouvy s garantem projektu

 • Potvrzení o příjmech od veřejného účetního s uvedením investice


Jak zjistím, že se žádost o rezidenci zpracovává?


Jakmile jsou dodány všechny potřebné dokumenty, obdržíte z úřadu potvrzení o přijetí žádosti a o zahájení procesu schvalování žádosti. V této fázi budete pravděpodobně vyzvání k osobnímu pohovoru na imigračním úřadě, kam se musí dostavit kromě žadatele také zbytek osob vedených v žádosti.


Jak dlouho trvá vyřízení žádosti?


Průměrná doba vyřizování žádosti o rezidenci trvá v rozmezí 6–18 měsíců. V průběhu vyřizování žádosti je nutné opustit hranice země vždy před uplynutí 90 dnů od vstupu do země (stejné podmínky jako v případě turistického víza), po vyřízení žádosti tato povinnost odpadá. Zároveň je nezbytné pobýt v zemi alespoň jeden den v roce, v opačném případě bude žádost o rezidenci zrušena.


Co následuje po vyřízení žádosti?


V případě schválení žádosti vám bude vyhotovena rezidentská kartička, tzv. cédula, jejíž vystavení vás oficiálně opravňuje k setrvání na Kostarice a považuje se za finální bod procesu. Rezidentská karta platí po dobu dvou let, přičemž je nezbytné každé dva roky požádat o prodloužení platnosti a prokázat, že žadatel o rezidenci neplánuje svou investici opustit. Jakmile imigrační úřad povolí udělení rezidence, musí se žadatel přihlásit k sociálnímu zabezpečení a následně platit měsíční zálohy dle svého příjmu.


Po třech letech bezproblémového dočasného pobytu v příslušné vízové kategorii je možné zažádat ve stejné kategorii o trvalý pobyt. Pokud žádost proběhne úspěšně, žadateli odpadne povinnost dokládat požadované dokumenty každé dva roky. Nutnost obnovování žádosti nebude plně zrušena, nýbrž proběhne v nižší četnosti - každých 5 let.


Je důležité si uvědomit, že povolení k dočasnému pobytu získané prostřednictvím kategorie pro investory neumožňuje rezidentovi ani zahrnutým rodinným příslušníkům vykonávat jakýkoli druh placené práce. Toto omezení se vztahuje pouze na práci v zaměstnaneckém poměru, podnikat lze bez omezení.


Rádi vám ve spolupráci s kostarickými odborníky zajistíme rezidenční status pro vás a vaše blízké. V případě zájmů se na nás neváhejte obrátit.


Kostarická džungle na poloostrově Osa

Commenti


bottom of page