top of page
TOP
Kotva 1

Jak se dostat na Kostariku?

Přímé letecké spojení z České republiky zatím není zavedeno. Do Kostariky jsou však pohodlné lety s přestupem ve Frankfurtu Nad Mohanem, Paříži, Madridu, či jiném evropském městě. S plánem vaší cesty Vám naši obchodníci rádi poradí a doporučí vám nejlepší cestu dle vašeho požadavku. 

Zpět

Jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním na Kostarice?

Před odjezdem se musíte sami odhlásit z placení zdravotního pojištění. Na to ale máte právo jen u dlouhodobého zahraničního pobytu – tedy pobytu bez přerušení po dobu alespoň šesti měsíců. Bez udělení formuláře E104 ve vaší druhé domovině nemůžete být pojištěni v obou zemích zároveň. Přechod mezi domácí a zahraniční pojišťovnou by ale měl být plynulý. Bez jakéhokoliv zdravotního pojištění byste tedy neměli být ani jeden den.

V cizině musíte být zdravotně pojištěni po celou dobu pobytu. Podmínky se liší dle země a budete pro vás lepší si je pečlivě nastudovat předem. Máte-li v zahraničí zajištěnou práci, měl by se o platbu pojištění postarat nový zaměstnavatel.

Ze sociálního pojištění vás v České republice odhlásí stávající zaměstnavatel. Pokud jste OSVČ, musíte se odhlásit sami. V nové zemi budete vám sociální pojištění vznikne automaticky při registraci u zdravotní pojišťovny.

Zpět

Mohu na Kostarice koupit nemovitost jako cizinec?

Kostarika není součástí Evropské unie, proto zde platí pro české (a ostatní zahraniční) zájemce o koupi nemovitosti jiná pravidla. Pro koupi domu žádné omezení neexistuje. Nicméně ohledně koupě domu jako cizinec, má tento nákup určitá pravidla, se kterými vás seznámíme podle vybraného typu domu.

Zpět

Dá se nemovitost dále pronajímat?

Nemovitost si můžete ponechat pro vlastní potřebu, nebo jej pronajímat. Případně určit, které měsíce ho chcete využít pro sebe a zbývající nechat k pronájmu. Nájem a provoz nemovitosti můžete svěřit servisní agentuře, která má na starosti správu, booking a úklid.

Zpět

Jak probíhá nákup nemovitosti?

Po úvodní komunikaci s obchodníkem, po výběru vaší nemovitosti proběhne podpis rezervační smlouvy. Rezervační záloha je 10 % z kupní ceny. Poté je předána dokumentace advokátní kanceláři, která vyřeší přípravu smluvní dokumentace a kroků souvisejících se zápisem do Katastru Nemovitostí.

Zpět

Jaké jsou další náklady na koupi nemovitosti nad rámec sjednané kupní ceny?

Po úvodní komunikaci s obchodníkem, po výběru vaší nemovitosti proběhne podpis rezervační smlouvy. Rezervační záloha je 10 % z kupní ceny. Poté je předána dokumentace advokátní kanceláři, která vyřeší přípravu smluvní dokumentace a kroků souvisejících se zápisem do Katastru Nemovitostí.

Zpět

Kotva 2
Kotva 3
Kotva 4
Kotva 5
Kotva 6

Je možné nezávazně a bezplatně rezervovat vybranou nemovitost?

Ano. Každý zájemce o konkrétní nemovitost si ji může ústně zarezervovat na dobu 3 pracovních dnů, a to bez nutnosti hradit jakoukoliv zálohu nebo smluvní jistinu. Rezervaci je možné provést pouze po dohodě a absolvování informační schůzky s naším obchodníkem. Po uplynutí termínu je pak mezi oběma stranami uzavřena písemná smlouva.

Zpět

Jakým způsobem a kde si mohu sjednat schůzku s obchodníkem?

Každý pracovní den od 9 do 19 hodin je možné si telefonicky dohodnout nezávaznou individuální prohlídku neprodaných rodinných domů a parcel a to v jakékoliv lokalitě. Kontakt na obchodní oddělení: 234 274 747 a 602 523 353. V průběhu jedné prohlídky klient může navštívit několik lokalit.

Zpět

Jaký je rozdíl mezi družstevním a osobním vlastnictvím?

V případě osobního vlastnictví je kupující vlastníkem kupované nemovitosti, u vlastnictví družstevního platí, že vlastníkem nemovitosti je bytové družstvo a kupující se stane jeho členem. Kupující je tedy majitelem družstevního podílu v bytovém družstvu, s nímž je typicky spojeno právo užívat určitý byt. Spolu s poplatky za elektřinu, vodu, topení a podobně pak člen družstvu splácí družstvu postupně i pořizovací hodnotu bytu a po jejím splacení obvykle dochází k převodu bytu do osobního vlastnictví člena (pokud to člen družstva chce). Výhodou družstevního bydlení je především jeho větší cenová dostupnost, protože například v našich projektech stačí složit při vstupu do družstva jen 25 % z pořizovací hodnoty bytu a zbytek se splácí v nájemném za byt. Družstvo přitom neprověřuje bonitu žadatele jako banka při posuzování žádosti o úvěr. Další výhodou pak je, že člen družstva může snadno své členství v družstvu prodat třetí osobě, přičemž se v tomto případě neplatí žádná daň z nabytí nemovitých věcí a smlouva se ani nevkládá do katastru nemovitostí. Převodu členství v bytovém družstvu není podmíněn ani souhlasem představenstva družstva.

Zpět

Jaké jsou typy smluv, jak vypadají a kdy se uzavírají?

Typ smlouvy je dán tím, v jaké fázi rozestavěnosti se vybraný produkt nachází. Buď se uzavírá smlouva, která řeší okolnosti realizace bytového domu a bytu nebo rodinného domu a převod nemovitosti do vlastnictví klienta, nebo pokud si klient kupuje již dokončený byt nebo dům, uzavírá se přímo Kupní smlouva. Vzory smluv jsou k dispozici na našem webu mezi podrobnými informacemi o nemovitosti v sekci "Postup koupě a financování".

Zpět

Zajišťuje RK hypoteční úvěry? A ve spolupráci se kterou společností? Jaké možnosti financování společnost BH CAPITAL GROUP nabízí?

Společnost BH CAPITAL GROUP zajišťuje komplexní služby z oblasti finančního poradenství. Klienti, kteří si u BHCG koupí nemovitost získávají při financování řadu výhod. Například neplatí poplatek za zpracování hypotéčního úvěru, neplatí poplatek za zpracování znaleckého posudku a u vybraných partnerů mohou dostat slevu, díky které získá klient nejnižší úrokovou sazbu.

Zpět

Jakým způsobem RK financuje výstavbu svých nemovitostí?

Společnost BH CAPITAL GROUP financuje výstavbu svých projektů prostřednictvím úvěrů od renomovaných bank. Tento způsob financování poskytuje kupujícím jistotu, že na výstavbu projektu je od počátku zajištěno dostatečné množství finančních prostředků. V důsledku toho tedy není vlastní výstavba financována přímo z peněz hrazených během ní kupujícími, ale ze zdrojů poskytnutých bankou. Veškeré sumy hrazené během výstavby kupujícími jsou naopak poukazovány na zvláštní účet, který spravuje až do úspěšného dokončení výstavby právě úvěrující banka. Společnost, která výstavbu provádí, přitom nemůže s těmito penězi bez souhlasu banky během výstavby disponovat, takže nehrozí, že by byly tyto prostředky použity pro jakékoliv jiné účely nesouvisející s daným projektem. Tento způsob financování je nejbezpečnějším běžně používaným způsobem na našem trhu. Někteří developeři na českém trhu financují své projekty bez využití bank, nicméně v těchto případech dochází téměř vždy k financování výstavby penězi hrazenými kupujícími s tím, že jejich použití je výhradně na developerech. Navíc pokud developer neprodává během výstavby nemovitosti v dostatečném množství, může u něj nastat problém se získáním zdrojů na samotnou výstavbu.

Zpět

Jaká je záruka na nové byty a rodinné domy? A na co si dát při záruce pozor?

Obvyklá délka záruky na nové byty na trhu je 24 měsíců. RK poskytuje v tomto směru nadstandardní záruku v délce 36 měsíců. V souvislosti se zárukou je třeba dát pozor na okamžik rozhodný pro začátek běhu záruční doby. Na trhu je obvyklé, že záruční doba počíná běžet od podání žádosti o kolaudaci, popřípadě od samotné kolaudace. V době nastěhování prvních kupujících tak fakticky ze záruční doby již uběhnou přibližně 3 měsíce a reálně je tím pádem záruka o tuto dobu zkrácena. RK poskytuje záruku, která ohledně bytů začíná běžet zásadně až převzetím jednotky, takže zmíněná tříletá lhůta není na rozdíl od běžné praxe jiných developerů nijak krácena. Záruka na společné části budovy pak běží od uvedení domu do provozu, tedy ode dne, kdy první kupující začne budovu fakticky užívat.

Zpět

Může si koupit byt nebo vzít úvěr pouze jeden z manželů?

Ano, za určitých podmínek může. Majetkové vztahy manželů řeší především ust. § 708 a násl. občanského zákoníku (tedy z.č. 89/2012 Sb.). Podle této úpravy například platí, že společné jmění manželů je možné notářským zápisem zúžit (blíže viz. ust. § 716 a násl. občanského zákoníku). V případě takového zúžení pak lze v notářském zápisu domluvit mimo jiné i koupi nemovitosti jen jedním z manželům (obdobně mohou mít vztahy upravené i snoubenci ještě před uzavřením manželství). I bez zúžení společného jmění manželů však může v některých případech kupovat nemovitosti do svého vlastnictví i jeden z manželů. Jedná se především o případy koupě realizované za prostředky získané jedním z manželů ještě před uzavření manželství, popřípadě získané jedním z manželů během manželství darem, dědictvím nebo restitucí.

Zpět

Jak se řeší nemovitost a hypotéční úvěr při rozvodu?

Vypořádání majetku v rámci rozvodu vždy do značné míry závisí na přístupu rozvádějících se manželů. K vypořádání může dojít dohodou stran, věc ale také často končí soudním sporem (blíže viz. ust. § 736 a násl. občanského zákoníku). Obecně platí, že společná nemovitost se může po rozvodu stát výlučným majetkem jednoho z manželů s tím, že druhý manžel případně dostane finanční kompenzaci. Další možností však je podílové spoluvlastnictví předmětné nemovitosti nebo její prodej třetí osobě s následným rozdělením peněz z jejího prodeje. Podle zákona přitom platí, že nedohodnou-li se manželé do 3 let od rozvodu na vlastnictví nemovitosti a pokud ani v této lhůtě nepodají žalobu na vypořádání společného jmění, stávají se ze zákona podílovými spoluvlastníky nemovitosti a podíl každého z nich činí ½ (blíže viz. ust. § 741 a násl. občanského zákoníku). Pokud si manželé vzali na pořízení nemovitosti hypoteční úvěr, je i závazek z něj plynoucí společným závazkem obou manželů, který je třeba po rozvodu vypořádat. Pokud nebude závazky ke splácení úvěru schopen převzít jen jeden z manželů, bude zpravidla jediným možným řešením společný prodej nemovitosti s tím, že z výtěžku prodeje bude vyplacen celý úvěr a o zbylou část získaných peněz se rozvedení manželé podělí.

Zpět

Můžeme pořídit dům pro nezletilé dítě?

Ano, je však třeba respektovat platnou právní úpravu. Způsobilost k právním úkonům se podle našeho právního řádu nabývá v plném rozsahu dovršením 18 roku věku. Podle ust. § 31 občanského zákoníku pak platí, že před dovršením 18 roku věku mohou lidé činit pouze úkony, které jsou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. Při ostatních úkonech musí být zastoupení zejména zákonnými zástupci. Koupě nemovitostí přitom obecně nepatří k úkonům, které by byly schopné samostatně zvládat děti. Proto je při nákupu nemovitostí pro nezletilce třeba počítat s tím, že děti sami příslušné smlouvy uzavírat nemohou. Podle ust. § 32 občanského zákoníku dále platí, že nezletilé osoby zastupují přímo ze zákona jejich zákonní zástupci. Podle ust. § 437 odst. 1 stejného zákona však platí, že zástupcem nemůže být osoba, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného.

Zpět

Jaké daně a poplatky jsou spojeny s převodem bytu a jak to funguje v rámci rodiny?

Při převodu nemovitosti se hradí katastrálnímu úřadu správní poplatek za řízení o povolení vkladu ve výši 2.000,- Kč. Tento poplatek je paušální a vztahuje se na všechny nemovitosti převáděné v rámci jedné smlouvy (není tedy podstatné, zda smlouvou převádíte 10 nemovitostí nebo jen jednu). Při prodeji nemovitostí v rámci našich developerských projektů hradíme tento poplatek v plné výši my. Při prvním prodeji novostaveb budovaných našimi společnostmi se však za byty a rodinné domy daň neplatí, na prodej se vztahuje ze zákona osvobození. Dále pak připadá v úvahu daň z příjmu. Daň z příjmu obecně hradí prodávající, u něhož nejsou splněny podmínky pro osvobození, a který prodejem nemovitosti vytvořil zisk (aniž by se muselo jednat současně o podnikatele). Osvobození od daně se pak vztahuje především na prodeje bytů nebo rodinných domů, v nichž měl prodávající před prodejem minimálně dva roky před prodejem bydliště. Osvobození od daně z příjmu může uplatnit i prodávající, který prodávanou nemovitost využíval jako své bydliště po dobu kratší než dva roky před prodejem, pokud prokáže, že příjem z prodeje použil na své další bydlení. Dále také platí, že pokud prodávající vlastnil nemovitost déle než pět let, je jeho příjem dosažený prodejem od daně z příjmu rovněž osvobozen. Sazba daně z příjmu je pak odvislá od toho, zda je prodávající fyzická či právnická osoba. Pokud jde o zdanění tzv. bezúplatných příjmů (plynoucích například z nabytí nemovité věci darováním), spadá jejich zdanění od roku 2014 do režimu daně z příjmů (dřívější darovací daň byla zrušena). Platí přitom, že nabytí darováním je od daně osvobozeno, pokud bezúplatný příjem (např. darováním) plyne od příbuzného v linii přímé či v linii vedlejší, a to od sourozence, strýce, tety, synovce či neteře, manžela či manželky, snachy či zetě nebo tchána či tchyně, a nebo od osoby, s níž poplatník (tj. příjemce, obdarovaný) žil nejméně rok ve společně hospodařící domácnosti a společně s ní o domácnost pečoval či byl na takovou osobu odkázán výživou.

Zpět

Jak probíhá zápis do katastru nemovitostí a jak dlouho to trvá?

Koupě nemovitosti na základě smlouvy se vkládá do katastru nemovitostí. Jedná se o správní řízení, které se zahajuje návrhem. Návrh na povolení vkladu přitom může podat kterýkoliv účastník smlouvy. Od 1.1.2013 je možné podat návrh na vklad jen na schváleném formuláři, který si můžete stáhnout na stránkách www.cuzk.cz. Účastníkem řízení o vkladu do katastru jsou pak účastníci smlouvy, kterou dochází k převodu nemovitosti. Pokud jde o dobu trvání řízení, stávající katastrální zákon nestanoví od 1.1.2014 pro délku vkladového řízení fakticky žádnou lhůtu. Většinou lze ale v České republice počítat s délkou řízení přibližně do dvou měsíců (v Praze občas déle). Kupující se přitom stává vlastníkem kupované nemovitosti zpětně ke dni podání návrhu na vklad.

Zpět

Můžu si hypotéční úvěr odečíst od základu daně a v jaké výši?

Hypotéční úvěr nikoliv – odečítají se pouze úroky z úvěru zaplacené v daném zdaňovacím období. Podmínkou je pořízení nemovitosti za účelem rešení tzv. bytových potřeb. Za bytovou potřebu přitom zákon považuje i řešení bydlení rodinných příslušníků, takže jestliže např. rodiče pořizuji dítěti byt, je možné i tuto variantu zahrnout do tzv. bytových potřeb a úroky z příslušného hypotéčního úvěru je možné zohlednit v odečtu od daňového základu. Maximální výše úroků pro odečet od daňového základu je neměnná max. 300 000 Kč.

Zpět

Kdo platí daň z nemovitosti, která je předmětem prodeje?

Daň z nemovitosti je povinen přiznat a uhradit ten, kdo je k 1. 1. daného roku zapsán na katastru nemovitostí jako její vlastník.

Zpět

Co je to zástavní právo a kdy se zřizuje?

Zástavní právo je jednou z forem zajištění dluhů. Jeho podstata spočívá v tom, že není-li zajištěná pohledávka zaplacena, může věřitel nechat zastavenou věc prodat ve veřejné dražbě či jinak a z výtěžku dražby svou pohledávku uspokojit. Jedná se o nejpoužívanější formu zajištění hypotečních úvěrů. Pro zástavní právo je také typické, že zatěžuje věc (nejčastěji nemovitost) bez ohledu na to, kdo ji vlastní. Jinými slovy tedy platí, že vázne-li na nemovitosti zástavní právo, přechází toto zástavní právo na každého dalšího vlastníka nemovitosti a nebude-li zajištěný dluh uhrazen, může věřitel navrhnout prodej nemovitosti bez ohledu na to, zda ji vlastní dlužník či třetí osoba. Zástavní právo se nejčastěji zřizuje smlouvou, která se následně vkládá do katastru nemovitostí.

Zpět

Co znamená věcné břemeno?

Věcná břemena (služebnosti) omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Práva odpovídající věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím určité nemovitosti, nebo patří určité osobě. Věcná břemena jsou např. právo průchodu, průjezdu, čerpání vody, strpět vedení a provoz el. přípojky apod.

Zpět

Co je tzv. „prohlášení vlastníka budovy“ ?

Prohlášením vlastníka budovy (§ 1166 občanského zákoníku) prohlašuje vlastník budovy, že v domě vymezuje jednotlivé bytové či nebytové jednotky. Součástí jednotky je pak i podíl jednotky ke společným částem budovy a k pozemku. Prohlášení vlastníka se vkládá do katastru nemovitostí.

Zpět

Kotva 7
Kotva 8
Kotva 9
Kotva 10
Kotva 11
Kotva 12
Kotva 13
Kotva 14
Kotva 15
Kotva 16
Kotva 17
Kotva 18
Kotva 19
Kotva 20
Kotva 21
Kotva 22
Kotva 23

Veškerý servis je pro naše klienty zcela zdarma. Platí se pouze vámi vybrané a realizované klientské změny v rámci vašeho bytu.

ZVOLENI NEJLEPŠÍ REALITNÍ KANCELÁŘÍ V ZÁLIVU
 

REGISTRACE ZDARMA
ŽÁDNÉ SKRYTÉ POPLATKY

Za naše služby si neúčtujeme žádné skryté poplatky.

ZNALOST MÍSTNÍ KULTURY DÍKY RODILÝM PRACOVNÍKŮM

Veškeré služby poskytujeme s důrazem na kvalitu nejen díky vlastnímu týmu rodilých Kostaričanů.

KANCELÁŘE V PRAZE I V KOSTARICE

Rádi vám osobně poradíme s výběrem vaší nové nemovitosti či s dovolenou.

BEACH_COSTA.png

TĚŠÍME SE
NA VÁS

V KOSTARICE
PURA VIDA

bottom of page